Verkoops- en garantievoorwaarden


Identiteit van de verkoper:

De verkoper is: BEFRAKO NV - Singer Belgium, met maatschappelijke zetel: Kmo zone Molenheide 4081 te 3520 Zonhoven met BTW-BE0463.716.913.

Bestelling:
Je hebt de mogelijkheid om op de webshop artikelen online te bestellen: deze betaal je op voorhand.
 • Je bestelling wordt, na ontvangst van betaling uitsluitend geleverd op een door jou gekozen verdeelpunt van Singer met adres in België. 
 • Je bent dus verplicht je goederen af te halen bij een Singerverdeler in België.
 • Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit een verkoop op afstand; D.w.z.dat je bij de afhaling van de goederen recht hebt op herroepingsrecht (*). Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.
 • Iedere bestelling via de webshop kost extra 7€ adminsitratieve kosten (is inclusief BTW)
* Je hebt het recht om bij afhaling in het Singer winkelpunt aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder opgave van motief. Het bedrag van de aankoop zal door BEFRAKO NV dan teruggestort worden binnen een termijn van 8 werkdagen aan de koper, na schriftelijke ontvangst van de koper aan Befrako NV dat hij/zij afziet van de aankoop.

Voor eventuele vragen kan U steeds contact opnemen met onze klantendienst op +32(0)11/82.37.97 of via info@singer.be - info@befrako.be.

Betalingen:
  • Onze facturen zijn contant betaalbaar te Zonhoven via de aangeboden betaalmiddelen.
  • De betalingen worden geacht te zijn gedaan op de dag waarop wij over het bedrag kunnen beschikken.
  • Laattijdige betaling of wanbetaling in hoofde van de koper, verlenen de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling, de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125,00 Euro.  Interesten worden berekend tegen 2% per maand.  Eventuele gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant.
  • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien BEFRAKO NV tot tweemaal toe moet aanmanen tot het betalen van openstaande facturen, zullen administratiekosten, ten bedrage van 12,50 Euro, worden aangerekend.

Algemene voorwaarden
 1. Het verzenden van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 2. In geval van betwisting dient de factuur per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.
 3. Klachten wegens zichtbare gebreken of wegens zichtbaar onvolledige of onjuiste levering moeten ons onmiddellijk, en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de koopwaar, per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.  In geval klachten ons niet tijdig bereiken, wordt de koopwaar geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Voor het afhalen en verzenden van herstellingen gelden de op dat ogenblik gangbare tarieven van onze transporteur.
 5. Alle goederen blijven eigendom van BEFRAKO NV tot ontvangst van de volledige betaling.
 6. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.  Enkel Belgisch Recht is van toepassing.

Waarborgbepalingen van SINGER
  • We staan er voor in dat het door u gekochte SINGER toestel van deugdelijk materiaal is vervaardigd, met de uiterste zorg is samengesteld en geen constructiefouten vertoont.
  • Bij eventuele materiaal- of constructiefouten bij naaimachines, zullen alle herstellingen tot 2 jaar na de aankoopdatum gratis worden uitgevoerd. Als de naaimachine geregistreerd is via https://www.singer.be/nl/register-product wordt de periode verlengd tot 3 jaar). Voor alle andere artikelen uit het SINGER gamma is de waarborg 2 jaar op materiaal en constructiefouten.
  • Bij elektrisch aangedreven naaimachines is de in punt 2 genoemde waarborg voor de elektrische uitrusting en elektronica op 1 jaar vastgesteld. Koolborstels, gloeilampen, naalden en stroomkabels vallen buiten deze waarborgbepaling.
  • De garantie dekt alleen toestellen die onder normale huishoudelijke omstandigheden worden gebruikt. Defecten ontstaan door onjuist gebruik of door intensief professioneel gebruik van het toestel vallen niet onder de garantie.
  • Normaal onderhoud, afstellingen of nazicht zijn in geen geval materiaal- of constructiefouten en worden dus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
  • De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van het toestel, welk water ook gebruikt is.
  • De garantie vervalt indien een herstelling is uitgevoerd door een niet door BEFRAKO NV erkende dealer of technicus, of door de klant zelf.
  • De waarborg is enkel geldig indien het toestel werd aangekocht in één van de door BEFRAKO NV erkende SINGER verkooppunten.
  • Uw garantie wordt enkel gewaarborgd i.g.v. registratie binnen de 14 dagen na aankoop van het toestel. Elke valse verklaring maakt u garantiebewijs ongeldig.
  • Wanneer de herstellers vaststellen dat er niets mis is met de naaimachine zullen we ons genoodzaakt zien om een forfaitaire “handlingsfee” van 15€ + transportkosten te factureren.